Algemene Voorwaarden

Versie van 1 maart 2024

Bedrijfsnaam Hartmade

Gevestigd op Hereweg 140, 9722 AA Groningen

KvK Groningen 70986525

BTW nummer: NL001449804B83

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen aangeduid in de navolgende betekenis gebruikt.

Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitvoering van het bedrijf, met wie Hartmade een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Partijen: Hartmade en de consument gezamenlijk.

Overeenkomst: ieder middels het bestelproces op de website tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan Hartmade zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.

Website: www.hartmade.nl

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Hartmade aan de consument te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, sieraden begrepen kunnen zijn.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per email of enig andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hartmade, zoals geopenbaard op de website, en ieder tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.3 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart men akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Elk aanbod van Hartmade is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.

3.2 De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Hartmade dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.3 De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Hartmade op de daartoe aangewezen wijze door de consument is aanvaard. Vervolgens zal Hartmade de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per email aan de consument bevestigen.

Artikel 4. Herroepingsrecht 

4.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Hartmade vermeld worden in het aanbod.

4.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument.

Retouradres: Hereweg 140, 9722AA  Groningen

4.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Hartmade het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

4.4 Producten die in opdracht gemaakt zijn komen niet in aanmerking voor retournering.

4.5 Oorbellen uit de collecties kunnen i.v.m. hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

4.6 Hartmade behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.  

Artikel 5. Overeenkomsten

5.1 Hartmade zal haar producten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en/of af beelden. Kennelijke vergissingen of fouten binden Hartmade niet.

5.2 Edelstenen en leer zijn natuurlijke producten. Deze kan per levering anders zijn van kleurtint, grootte en glans.

5.3 Producten kunnen verschillen van de foto’s op de website, neem bij twijfel contact op.

5.4 Hartmade is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Hartmade de bestelling heeft geaccepteerd. 

Artikel 6. Annulering

6.1 Hartmade kan een bestelling annuleren als betaling uitblijft. Dat zal na 14 dagen na de besteldatum en herhaaldelijk verzoek om betaling plaats vinden.

6.2 Bij annulering van een betaalde bestelling in opdracht via de webshop of op factuur worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit kan oplopen tot het gehele factuurbedrag.  

Artikel 7. Prijzen en betalingen 

7.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, (BTW vrij) en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld op de productpagina. Verzendkosten zijn geheel voor rekening van de consument. 

7.2 Betaling dient te geschieden op een door Hartmade aangeboden betaalwijze. Hartmade kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Hartmade is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Sanne Hart (Hartmade) is bijgeschreven. 

7.3 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Hartmade zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

7.4 Indien de consument in gebreke blijft, is Hartmade gerechtigd de betreffende overeenkomst na 14 dagen te ontbinden en de bestelling te annuleren.

7.5 Hartmade zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

7.6 Als na de startdatum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan kan Hartmade de overeengekomen prijs verhogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als inkoopprijzen voor Hartmade aanzienlijk stijgen. Als sprake is van een prijsverhoging dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8. Levering

8.1 Hartmade maakt gebruik van PostNL en DHL. Levertijd na verzending is te volgen via Track & Trace. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. Tussen opsturen en levering is Hartmade verantwoordelijk voor eventuele vermissing en schade.

8.2 Als het product op voorraad is, is de levertijd ca. 7 werkdagen. Als het product met de hand gemaakt moet worden is de levertijd in goed overleg. Hartmade spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Hartmade vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Hartmade spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen.

8.3 Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Hartmade het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 

8.4 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven verzendadres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Hartmade niet aansprakelijk en zal er geen sprake zijn van vervanging van het product of retourneren van betaling.

8.5 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Hartmade zijn vermeld. Hartmade kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. Op dit moment wordt geleverd in Nederland. Andere landen kunnen alleen na overleg.  

Artikel 9. Aanbiedingen

9.1 Geldigheidsduur van acties en aanbiedingen zal Hartmade duidelijk vermelden.

9.2 Hartmade zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert.   

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Alle door Hartmade geleverde producten blijven eigendom van Hartmade totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 11. Garanties 

11.1 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Hartmade daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Hartmade zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Hartmade.

11.2 Garantie is beperkt tot 14 dagen na leverdatum.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Hartmade daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal Hartmade de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

12.2 De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens.

12.3 De aansprakelijkheid van Hartmade is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hartmade betrekking heeft.

12.4 Hartmade is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.

12.5 Hartmade is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en vervoerders.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Hartmade kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Hartmade heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 

13.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van Hartmade, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maartregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Hartmade of derden.

13.3 Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Hartmade berusten bij Hartmade en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Hartmade en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.